Saarländischer Mundartpreis (Foto: SR)

"Dróckener Summer"

Saarländischer Mundartpreis 2019: Gérard Carau - 1. Preis Lyrik

  22.11.2019 | 22:00 Uhr
Lyrik 1. Preis für Gérard Carau (Foto: Pasquale D'Angiolillo)
Lyrik 1. Preis für Gérard Carau

Kómm! Beeil dich!
Kómm dapper raus aus em Haus!
Et fängkt ze räänen aan!
Endlich!

Dat móscht de gesinn,
dat móscht de heeren,
dat móscht de spieren óff der Haut!
Réischt de nét,
wie der Bóddem óffòtemt?
Merkschde nét,
wie de Bääm déif nòò Lóft schnappen?
Sischt de nét,
wie se de Staaf von de Bläddern
wäsch gewäsch krinn,
wie se ihr Äschd schiddeln
vor Frääd?
Endlich Rään, nòò so villen Daan!

Kómm, kómm dapper,
kómm dapper raus aus em Haus!
Kómm louen! Kómm féilen!

Mer stellen uus ónner,
mer stellen uus ónner de Äscht,
mer stellen uus ronderom de Stamm,

eh et nòmmò óffheert ze räänen,
eh de Sónn
nòmmò Blòòdern scheint.

Gérard Carau, Beckingen


Artikel mit anderen teilen


Push-Nachrichten von SR.de
Benachrichtungen können jederzeit in den Browser Einstellungen deaktiviert werden.

Datenschutz Nein Ja